Saklama ve İmha Politikası


FERAT ELEKTRİK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KOMİTESİ İÇ YÖNERGESİ

FERAT ELEKTRİK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verileri Koruma Komitesi (“Komite”) İç Yönergesi (“İç Yönerge”), 07/04/2016 tarihli, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun çıkardığı ve 28/10/2017 tarihli, 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e (“Yönetmelik”), FERAT ELEKTRİK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na (“Politika”) ve FERAT ELEKTRİK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na (“Saklama ve İmha Politikası”) uygun olarak hazırlanmıştır.


Kanun ve Yönetmelik uyarınca kişisel veri saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi ve gerekli iş ve işlemlerin yapılması amacıyla, veri sorumlusu FERAT ELEKTRİK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ nezdinde bir Kişisel Verileri Koruma Komitesi kurulmuştur. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması düzenlemeleri ve Politikalar gereğince kişisel verilerin saklanması ve imhası için FERAT ELEKTRİK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından gerekli iç düzenlemeler yapılmakta ve farkındalığın oluşması için ihtiyaç duyulan sistem kurulmaktadır.


Amaç:

Madde 1- İşbu İç Yönerge; Komite’nin, görevlerini, kişisel verilerin korunması düzenlemeleri ve Politikalar çerçevesinde uyması gereken esasları ve Politikalara bağlı olarak uygulayacağı prosedürleri yerine getirmesine ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.


Kapsam:

Madde 2- İşbu İç Yönerge Komite’nin ve üyelerinin ilgili sorumluluk, çalışma ve faaliyetlerini kapsar.


Dayanak:

Madde 3- Bu İç Yönerge; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili yukarıda anılan düzenlemelere dayanılarak hazırlanmıştır.


Kişisel Verileri Koruma Komitesi:

Madde 4- Komite, Kanun kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek, Politikaların uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, bunların işleyişine yönelik önerilerde bulunmak üzere FERAT ELEKTRİK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yönetim kurulu tarafından atanır. Kurul; FERAT ELEKTRİK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin KVK düzenlemeleri kapsamında denetim, uyumluluk ve sürdürülebilir etkinliği sağlamakla görevlidir. Komite üyelerinin görev dağılımları, Komite’den üye çıkarılması veya eklenmesi veri sorumlusunun verdiği yetki ile komite başkanı tarafından gerçekleştirilir.


Veri Sorumlusu Temsilcisi:

Madde 5- Veri Sorumlusu Temsilcisi, Komite içerisinden seçilir ve FERAT ELEKTRİK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin Kurum ile olan ilişkilerini yürütür.


Üyeler:

Madde 6- Komite’nin oluşumu ve kişilere görevleri aşağıda belirlenmiştir.


Statü: Görevi
Başkan: Komite Başkanı-yönetişim ve iletişimden sorumlu
Üye: Kanun uyum ve denetim ile iş süreçlerinin planlanması-raporlama sorumlusu
Üye: Bilgi Teknolojileri- veri güvenliği, risk yönetimi, politika ve prosedürlerden sorumlusu


Madde 7- Kişisel verilerin korunması, saklanması, işlenmesi ve kişisel verileri silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçlerinin işletilmesinden Komite sorumludur.

Bu kapsamda Komite;


 • Gerekli prosedürleri oluşturur ve anılan prosedürün uygulanmasını sağlar.
 • Kişisel verilere ilişkin mevzuatta bir değişiklik meydana gelirse, yeni düzenlemelere uyum için FERAT ELEKTRİK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ içi iş ve işlemlerin yapılmasını sağlar.
 • Kişisel verilerin envanterini hazırlar.
 • Kişisel verilerin envanterini periyodik olarak günceller.
 • Kişisel verilerin envanterini sicile bildirir ve güncel tutulmasını sağlar.
 • Sicil ile yazışmaları yapar ve yazışmaları saklar.
 • facebook

  instagram

  WhatsApp

  Maxisu Submersible Motor Pump - Pompa Seçimi

  LinkedIn

  Youtube

  LinkedIn Profile